3.e.viii.-form-list-erlu Section

Old Frame (Laojia) - Second Form (Er Lu)

written by Nick Gudge

A listing of the Postures of Chen Family Taiji Cannon Fist Boxing (Chen Jia Taiji Pao Chui Quan)

The Laojia erlu is the second of the two traditional movenent training forms in Chenm Style taijiquan. It is usually trained after the foundation or first form (yilu) has taught the student the basic body mechanics (shen fa) and considerable time has been invested in practice. It's particular empohasis is training releasing strength (fa jing.)

First Section

1.      Preparatory Form                                                  (Taiji Qi Shi)

2.      Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar        (Jin Gang Dao Zhui)

3.      Lazily Tying Coat                                                  (Lan Zha Yi)

4.      Six Sealing and Four Closing                               (Liu Feng Si Bi)

5.      Single Whip                                                            (Dan Bian)

6.      Protecting Heart                                                    (Hu Xin Quan)

7.      Walk Obliquely                                                       (Jin Bu Xie Xing)

8.      Turn Around and Pound Mortar Like Warrior Attendant (Hui Tou Jin Gang Dao  hui)

9.      Flinging Body                                                           (Pie Shen Quan)

10.  Punch to Crotch                                                        (Zhi Dang Chui)

11.  Cutting Hands                                                           (Zhan Shou)

12.  Turn Flowers Out and Brandish Sleeves                  (Fan Hua Wu Xiu)

13.  Hidden Thrust Punch                                                 (Yan Shou Gong Quan)

Second Section

14.  Dragging the Waist and Hitting with Elbow             (Yao Lan Zhou)

15.  Big Cloud Hands and Small Cloud Hands               (Da Gong Quan Xiao Gong Quan)

16.  Jade Girl Works Shuttles                                         (Yu Nu Chuan Shou)

17.  Riding Dragon Backwards                                       (Dao Qi Long)

18.  Hidden Thrust Punch                                               (Yan Shou Gong Quan)

19.  Wrap Crackers                                                          (Guo Bian Pau)

20.  Beast's Head Pose                                                  (Shou Tuo Shi)

21.  Splitting Pose                                                           (Pia Jia Zhi)

22.  Turn Flowers Out and Brandish Sleeves                 (Fan Hua Wu Xiu)

23.  Hidden Thrust Punch                                                (Yan Shou Gong Quan)

Third Section

24.  Tame Tiger                                                                         (Fu Hu)

25.  The Hitting of Rubbing Eyebrow Makes Red                     (Mao Mei Hong)

26.  Yellow Dragon Stirs Water Three Times                          (Huang Long San Jiao Shui)

27.  Left Thrust Kick                                                                 (Zuo Chong)

28.  Right Thrust Kick                                                              (You Chong)

29.  Hidden Thrust Punch                                                          (Yan Shou Gong Quan)

30.  Sweeping Legs                                                                   (Shao Tang Tui)

31.  Hidden Thrust Punch                                                          (Yan Shou Gong Quan)

32.  Linking Cannons                                                                 (Quan Pao Tui)

33.  Hidden Thrust Punch                                                          (Yan Shou Gong Quan)

Fourth Section

34.  Double Forearm Punches                                                    (Dao Er Gong)

35.  Attack Twice with Left Forearm & Right Forearm              (Zhuo Er Gong You Er Gong),

36.  Turning around Cannon                                                      (Hui Tong Dan Men Pao)

37.  Punches under Arm Pits                                                    (Wu Di Da Zhou Pao)

38.  Dragging the Waist and Hitting with Elbow                       (Yao Lan Zhou)

39.  Closing Hit with Elbow                                                       (Shun Lan Jou)

40.  Lower side cannon                                                             (Wuo Di Pao)

41.  Turn Around and Double Forearm Elbows                        (Hui Tou Jing Lan Zhi Ru)

42.  Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar                     (Jin Gang Dao Zhui)

43.  Closing Form                                                                      (Tai Ji Shou Shi)

 

Nick Gudge teaches Chen style tai chi classes in Limerick